Selecteer een pagina

Ambtelijke organisatie

De Belgische overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit  is  een  kwestie  van  groot  onderhoud.  Integriteitprogramma’s zijn  bedoeld  om  de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Governance & Integrity beschouwt het borgen van integer handelen eerst en vooral als een vorm van duurzame organisatieontwikkeling. Vanuit dit perspectief worden strategieën en instrumenten gecombineerd die in de praktijk hun waarde ruim hebben bewezen.

Integere organisatie

De integere (overheids-)organisatie doet recht aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt – niet toevallig, eenmalig of tijdelijk, maar continu. Ze is daar structureel op ingericht en wel zodat zichtbaar wordt wanneer ze onvoldoende recht doet en ze daar dan verandering in brengt.

In de integere organisatie zijn een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk geïnstalleerd. De combinatie is wezenlijk: zonder moreel leerproces geen integere organisatie, zonder zorgvuldige handhavingspraktijk evenmin. Het leerproces richt zich op het moreel juiste, de handhaving betreft integriteitschendingen.

Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Belgie.

Meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Er worden verschillende methodes gebruikt binnen de ambtelijke organisatie, onder andere dilemmatrainingen (training in morele oordeelsvorming) om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s, door het aanreiken van een gemeenschappelijk begrippenkader en methodiek voor zorgvuldige besluitvorming.

G&I voert ook risicoanalyses uit in het kader van integriteit. Het doel is om een dieper inzicht te krijgen in de inherente en specifieke risico’s van een bepaald proces binnen de organisatie, om beheersmaatregelen voor deze integritreitsrisico’s te implementeren en zo medewerkers adequaat te beschermen en te voorkomen dat er schendingen van de deontologische code plaatsvinden. Daarnaast geven we aandacht aan management simulatie handhaving.

Bovendien geeft G&I advies bij repressieve handhaving, versterking van integriteitsonderzoek.

Integriteit en management

G&I geeft coaching rond integriteit aan Algemeen Directeuren op het gebied van integriteit. Meer specifiek gaat het om het verwerven van inzicht in het bestaande integriteitssysteem, reconstructies van integriteitsschendingen uit het verleden, omgaan met lastige morele dilemma’s, inzicht in taken op het gebied van prev