Selecteer een pagina

Governance & Integrity België

Governance & Integrity werkt in België aan het versterken van de integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan iedereen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen.

Noodhulp ten tijde van Covid-19

G&I biedt aan om morele beraadslagingen over moeilijke corona-beslissingen te vergemakkelijken voor overheidsorganisaties, lokale overheden, gezondheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt voor financiële instellingen met betrekking tot besluiten in verband met de economische crisis.

G&I biedt aan organisaties te helpen bij het inschatten van specifieke overtredingsrisico’s die ontstaan als gevolg van de corona- en de economische crisis en deze te verzachten.

Quickscan Integriteit

De QuickScan, geboren uit een samenwerking tussen de VVSG en Governance & Integrity (G&I), biedt houvast aan beginnende organisaties die de eerste stappen zetten, maar ook aan organisaties die zinvolle vervolgstappen willen maken. Zo lokken successen nieuwe successen uit, worden er lessen gedeeld en maakt de Vlaamse overheid over de gehele lijn een noodzakelijke stap voorwaarts. 

Het model is bedoeld ter inspiratie voor iedereen die werkt bij steden en gemeenten, maar is voornamelijk gericht naar leidinggevenden en bestuurders.

Samen met de VVSG heeft G&I België modellen gemaakt voor de lokale deontologische codes voor mandatarissen.

Ambtelijk

De Belgische overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit  is  een  kwestie  van  groot  onderhoud.  Integriteitprogramma’s zijn  bedoeld  om  de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Politiek

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Zorg

In het domein van de zorg werkt G&I in België op verschillende gebieden. Het kan daarbij gaan om ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen, jeugdzorg, of projecten rond intrafamiliaal geweld.

Onderwijs

 G&I België/Belgique werkt intensief op het vlak van actief burgerschap, morele vorming en preventie van radicalisering. Binnen verschillende scholengemeenschappen wordt met de methodiek uit de trainingen over morele oordeelsvorming gewerkt rond levensbeschouwelijke vraagstukken, actief pluralisme en diversiteit.

Daarnaast werken we met het traject ‘De School als Morele Gemeenschap’ in het Belgische onderwijslandschap. Dit werd door G&I ontwikkeld op basis van internationale best practices.

Recente artikelen

Eerste hulp bij integriteitsvraagstukken

Eerste hulp bij integriteitsvraagstukken

Scheldpartijen in de gemeenteraad, gelekte documenten, belangenvermenging,gespannen verhoudingen in het college, bedenkelijke facebook- en twitter-berichten,deontologische codes die niet worden nageleefd, moeilijke beslissingen. Dat komt bij onsniet voor, zeg je?...

Lees meer