Selecteer een pagina

Ambtelijke organisatie

De Belgische overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit  is  een  kwestie  van  groot  onderhoud.  Integriteitprogramma’s zijn  bedoeld  om  de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Governance & Integrity beschouwt het borgen van integer handelen eerst en vooral als een vorm van duurzame organisatieontwikkeling. Vanuit dit perspectief worden strategieën en instrumenten gecombineerd die in de praktijk hun waarde ruim hebben bewezen.

Integere organisatie

De integere (overheids-)organisatie doet recht aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt – niet toevallig, eenmalig of tijdelijk, maar continu. Ze is daar structureel op ingericht en wel zodat zichtbaar wordt wanneer ze onvoldoende recht doet en ze daar dan verandering in brengt.

In de integere organisatie zijn een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk geïnstalleerd. De combinatie is wezenlijk: zonder moreel leerproces geen integere organisatie, zonder zorgvuldige handhavingspraktijk evenmin. Het leerproces richt zich op het moreel juiste, de handhaving betreft integriteitschendingen.

Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Belgie.

Meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Er worden verschillende methodes gebruikt binnen de ambtelijke organisatie, onder andere dilemmatrainingen (training in morele oordeelsvorming) om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s, door het aanreiken van een gemeenschappelijk begrippenkader en methodiek voor zorgvuldige besluitvorming.

G&I voert ook risicoanalyses uit in het kader van integriteit. Het doel is om een dieper inzicht te krijgen in de inherente en specifieke risico’s van een bepaald proces binnen de organisatie, om beheersmaatregelen voor deze integritreitsrisico’s te implementeren en zo medewerkers adequaat te beschermen en te voorkomen dat er schendingen van de deontologische code plaatsvinden. Daarnaast geven we aandacht aan management simulatie handhaving.

Bovendien geeft G&I advies bij repressieve handhaving, versterking van integriteitsonderzoek.

Integriteit en management

G&I geeft coaching rond integriteit aan Algemeen Directeuren op het gebied van integriteit. Meer specifiek gaat het om het verwerven van inzicht in het bestaande integriteitssysteem, reconstructies van integriteitsschendingen uit het verleden, omgaan met lastige morele dilemma’s, inzicht in taken op het gebied van preventieve handhaving (kwetsbare functies en processen, risico’s op integriteitsschendingen, de plaats van de deontologische code), alsook op het gebied van de repressieve handhaving binnen de dialectiek tussen de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur.

G&I biedt ook integriteitsmanagement voor leidinggevenden/moreel leiderschap aan. Leidinggevenden zijn een belangrijke spilfiguur in het integriteitssysteem. Deze opleiding geeft inzicht in de integriteitstaken van leidinggevenden op het gebied van omgang met morele dilemma’s, de deontologische code, risico’s en kwetsbaarheden, zorgvuldige omgang met vermoedens van schendingen (meldingen) en het proportionele sanctioneren.

Daarnaast geeft G&I workshops over kwetsbaarheden. Binnen deze workshop wordt met leidinggevenden op zoek gegaan naar de meest kwetsbare functies en processen binnen hun afdeling: plekken waar medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen verleidingen, valse (of lastig weerlegbare) beschuldigingen en schendingen door derden. De deelnemers verwerven inzicht in deze kwetsbaarheden, alsook in de risico’s op integriteitsschendingen binnen deze kwetsbare functies en processen.

Integriteitssysteem

G&I kan een systeemanalyse van het bestaande integriteitssysteem voorzien. De QuickScan Integriteit kan hierbij als eerste stap dienen, door op een laagdrempelige manier een eerste rudimentaire positiebepaling te doen met vervolgstappen en advies voor de korte en middellange termijn.

Daarnaast kan G&I een integriteitsbeleidsplan uitwerken en daaropvolgend advies geven om het integriteitsbeleid te verankeren in de organisatie door het versterken van de infrastructuur van het integriteitssysteem.

Deontologische code

G&I kan een upgrade van de deontologische code voorzien, zowel op ambtelijk als op politiek niveau.

Daarnaast gebruikt G&I implementatietrajecten om de bestaande deontologische code duurzaam te verankeren en te vertalen naar de werkvloer. Het gaat dan om workshops rond de waarden in de deontologische code, het onderzoeken van bepaalde casussen aan de hand van de deontologische code, en het opleiden van leidinggevenden om deze workshops te begeleiden als eerste stap in de duurzame verankering van de code.

Wij bieden ook verschillende opleidingen aan op het gebied van integriteit, deze vind u hier.

Wat betreft werken aan het ondersteunen en versterken van integriteit werkt G&I België nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. In partnerschap hebben we een integriteitsscan voor ambtelijke organisaties ontwikkeld. Deze wordt online aangeboden in het kader van positiebepaling van de organisatie op het gebied van integriteit. Daarnaast hebben we voor politici van lokale besturen in Vlaanderen een deontologische code opgemaakt die als basisnorm fungeert en voorzien we workshops integriteit voor alle lagen van de ambtelijke organisatie.

Tenslotte voorzien we samen met de VVSG in de allereerste opleiding tot Integriteitscoördinator en hebben we het Steunpunt Integriteit en de Reflectiekamer ingericht voor Vlaamse steden en gemeenten.

We zijn ook actief in meerdere centrumsteden in Vlaanderen inzake duurzame organisatieontwikkeling met het oog op integriteit, onder meer in de integratie van OCMW binnen steden en gemeenten.
Onze activiteiten variëren van het duurzaam verankeren van integriteit en de waarden van de organisatie, het veranderen en ontwikkelen van de heersende organisatiecultuur, het ondersteunen en beschermen van medewerkers op het gebied van integriteit (door het installeren van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk).

G&I heeft bij diverse gemeenten – klein, middelgroot en groot – trainingen morele oordeelsvorming (TMO), maar ook vele beleid- en systeemanalyses, risicoanalyses, deontologische codes, simulaties etc. verzorgd. Daarnaast is G&I regelmatig gevraagd ook bij openbare bijeenkomsten van de VVSG, verschillende lezingen, workshops, trainingen en presentaties te geven.

De samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers zijn zo divers als ze intrigerend zijn, dat stimuleert ons nog meer organisaties te bereiken om samen de integriteitsniveau op peil te houden of naar een nog hoger niveau te tillen.