Selecteer een pagina

Overheid

Een integere overheidsorganisatie doet recht aan de personen en instanties waarmee en waarvoor deze werkt. Om het vertrouwen van de burger binnen de overheid te bewaren, het algemene belang te dienen en individuele grondrechten van burgers te beschermen, is integriteit van essentieel belang.

Deontologische code

De deontologische code betekent dat zorgvuldig beslissingen dienen te worden genomen en de organisatie zo dient te zijn ingericht dat ze dit daadwerkelijk doen. Om deze doelstelling te bereiken en het bestaande integriteitsniveau te ondersteunen en te versterken, adviseert G&I België bij het verder uitbouwen van het integriteitssysteem binnen de organisatie. Ze doet dit aan de hand van een overeenkomstig integriteitsbeleid. Binnen dit integriteitssysteem is een deontologische code een essentieel element, maar op zichzelf onvoldoende. Integriteit gaat immers over meer dan louter de regel volgen: de organisatie dient medewerkers adequaat te ondersteunen en te beschermen, om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk juiste beslissingen worden genomen, die een impact hebben op de burger.

Samen met de VVSG heeft G&I België modellen gemaakt voor de lokale deontologische codes voor mandatarissen.

 

Er worden verschillende methodes gebruikt binnen lokale besturen. Het gaat hier onder andere om het Voorstel politieke integriteit inclusief Gentle Agreement. Alsook dilemmatrainingen (training in morele oordeelsvorming) om medewerkers te ondersteunen in het omgaan met morele dilemma’s, door het aanreiken van een gemeenschappelijk begrippenkader en methodiek voor zorgvuldige besluitvorming.

G&I voert ook risicoanalyses uit in het kader van integriteit. Het doel is om een dieper inzicht te krijgen in de inherente en specifieke risico’s van een bepaald proces binnen de organisatie, om beheersmaatregelen voor deze integritreitsrisico’s te implementeren en zo medewerkers adequaat te beschermen en te voorkomen dat er schendingen van de deontologische code plaatsvinden. Daarnaast geven we aandacht aan management simulatie handhaving.

Bovendien geeft G&I advies bij repressieve handhaving, versterking van integriteitsonderzoek en de zorgvuldige uitvoering van tuchtprocedures.

Integriteit en management

G&I geeft coaching rond integriteit aan Algemeen Directeuren op het gebied van integriteit. Meer specifiek gaat het om het verwerven van inzicht in het bestaande integriteitssysteem, reconstructies van integriteitsschendingen uit het verleden, omgaan met lastige morele dilemma’s, inzicht in taken op het gebied van preventieve handhaving (kwetsbare functies en processen, risico’s op integriteitsschendingen, de plaats van de deontologische code), alsook op het gebied van de repressieve handhaving binnen de dialectiek tussen de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur.

G&I biedt ook integriteitsmanagement voor leidinggevenden/moreel leiderschap aan. Leidinggevenden zijn een belangrijke spilfiguur in het integriteitssysteem. Deze opleiding geeft inzicht in de integriteitstaken van leidinggevenden op het gebied van omgang met morele dilemma’s, de deontologische code, risico’s en kwetsbaarheden, zorgvuldige omgang met vermoedens van schendingen (meldingen) en het proportionele sanctioneren.

Daarnaast geeft G&I workshops over kwetsbaarheden. Binnen deze workshop wordt met leidinggevenden op zoek gegaan naar de meest kwetsbare functies en processen binnen hun afdeling: plekken waar medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen verleidingen, valse (of lastig weerlegbare) beschuldigingen en schendingen door derden. De deelnemers verwerven inzicht in deze kwetsbaarheden, alsook in de risico’s op integriteitsschendingen binnen deze kwetsbare functies en processen.

Integriteitssysteem

G&I kan een systeemanalyse van het bestaande integriteitssysteem voorzien. De QuickScan Integriteit kan hierbij als eerste stap dienen, door op een laagdrempelige manier een eerste rudimentaire positiebepaling te doen met vervolgstappen en advies voor de korte en middellange termijn.

Daarnaast kan G&I een integriteitsbeleidsplan uitwerken en daaropvolgend advies geven om het integriteitsbeleid te verankeren in de organisatie door het versterken van de infrastructuur van het integriteitssysteem.

Deontologische code

G&I kan een upgrade van de deontologische code voorzien, zowel op ambtelijk als op politiek niveau.

Daarnaast gebruikt G&I implementatietrajecten om de bestaande deontologische code duurzaam te verankeren en te vertalen naar de werkvloer. Het gaat dan om workshops rond de waarden in de deontologische code, het onderzoeken van bepaalde casussen aan de hand van de deontologische code, en het opleiden van leidinggevenden om deze workshops te begeleiden als eerste stap in de duurzame verankering van de code.

Opleidingen

Opleiding tot procesbegeleider moreel beraad

Deze opleiding dient ertoe om interne medewerkers op te leiden tot het zelfstandig begeleiden van het uitwerken van morele dilemma’s met de verschillende teams binnen de organisatie, als essentiële stap om de methodiek van zorgvuldige besluitvorming te verankeren binnen de organisatie en onder de medewerkers.

Opleiding tot specialisten moresprudentie

Door het organiseren van dilemmatrainingen en daaropvolgende morele beraden, kan kennis worden verworven die de organisatie helpt om de organisatie zodanig in te richten dat de medewerkers beter in staat worden gesteld om hun kerntaak uit te voeren. Deze opleiding zorgt ervoor dat interne medewerkers aan de slag kunnen met de uitkomst van dilemmatrainingen, waardoor inzicht wordt verkregen in de kerndilemma’s, morele gevaren en moeilijkheden ten aanzien van interne regelgeving. Bovendien zorgt het ervoor dat regels dienen te worden genuanceerd indien zij leiden tot moreel verkeerde beslissingen, waardoor de deontologische code een levendig document wordt en de organisatie zichzelf kan versterken op het gebied van integriteit.

Opleiding tot integriteitscoördinator

Deze opleiding stelt medewerkers in staat om als projectleider te fungeren bij het implementeren van het integriteitsbeleid binnen de organisatie, en delen van deze implementatie zelfstandig uit te voeren en op te volgen. Van het organiseren en begeleiden van dilemmatrainingen en morele beraden, het ondersteunen van leidinggevenden voor wat betreft hun integriteitstaken op het vlak van preventieve en repressieve handhaving, tot het fungeren als meldpunt en voorloper van een bureau voor integriteit binnen de organisatie. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met de VVSG.

Opleiding tot vertrouwenspersonen integriteit

Vertrouwenspersonen hebben een belangrijke functie binnen de preventieve en repressieve handhaving. In deze opleiding worden de vertrouwenspersonen niet enkel opgeleid in de omgang met vermoedens van schendingen binnen het psychosociale welzijn (ongewenste omgangsvormen), maar ook binnen de bredere waaier van vermoedelijke integriteitsschendingen.

Wat betreft werken aan het ondersteunen en versterken van integriteit van lokale besturen, werkt G&I België nauw samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten. In partnerschap hebben we een integriteitsscan voor ambtelijke organisaties ontwikkeld. Deze wordt online aangeboden in het kader van positiebepaling van de organisatie op het gebied van integriteit. Daarnaast hebben we voor politici van lokale besturen in Vlaanderen een deontologische code opgemaakt die als basisnorm fungeert, en voorzien we workshops integriteit voor P&O verantwoordelijken van centrumsteden.

Tenslotte voorzien we samen met de VVSG in de allereerste opleiding tot Integriteitscoördinator en hebben we het Steunpunt Integriteit en de Reflectiekamer ingericht voor Vlaamse steden en gemeenten.

We zijn ook actief in meerdere centrumsteden in Vlaanderen inzake duurzame organisatieontwikkeling met het oog op integriteit, onder meer in de fusie tussen stad en OCMW. Onze activiteiten variëren van het duurzaam verankeren van integriteit en de waarden van de organisatie, het veranderen en ontwikkelen van de heersende organisatiecultuur, en het ondersteunen en beschermen van medewerkers op het gebied van integriteit (door het installeren van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk). Voorts werken we aan het integriteitsbeleid van de stad of gemeente, de opmaak en implementatie van deontologische codes, en de installering van een duurzaam integriteitsorgaan in de organisatie (Bureau Integriteit, zoals in de stad Antwerpen). G&I is al sinds 2007 werkzaam voor en in de stad Antwerpen, waar we verschillende instanties binnen het bestuur (ambtelijk en politiek), de politie, brandweer, en het onderwijs hebben ondersteund en getraind. Intussen werken we onder meer samen met Stad Gent en het OCMW van Gent bij de fusie tussen stad en OCMW.

Professionals