Selecteer een pagina

Politiek bestuur

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Voor bestuursorganen is er alle reden om op een praktische, weloverwogen wijze te werken aan het borgen en bevorderen van integer handelen – niet alleen om individuele ambtsdragers te behoeden voor fouten en hen te beschermen tegen onrecht, maar ook om de kwaliteit en geloofwaardigheid van de (lokale) democratie op peil te houden.

Het basisprogramma van Governance & Integrity voor volksvertegenwoordigers en bestuurders kent een modulaire opbouw, die maatwerk mogelijk maakt. Desgewenst kunnen verdiepingsmodules worden toegevoegd. Naast trainingen en workshops biedt G&I ondersteuning in de periode rond verkiezingen. Ook hebben wij ruime ervaring met ‘noodhulp’ bij (vermoedens van) schendingen. 

Deontologische code

De deontologische code betekent dat zorgvuldig beslissingen dienen te worden genomen en de organisatie zo dient te zijn ingericht dat ze dit daadwerkelijk doen. Om deze doelstelling te bereiken en het bestaande integriteitsniveau te ondersteunen en te versterken, adviseert G&I België bij het verder uitbouwen van het integriteitssysteem binnen de organisatie. Ze doet dit aan de hand van een overeenkomstig integriteitsbeleid. Binnen dit integriteitssysteem is een deontologische code een essentieel element, maar op zichzelf onvoldoende. Integriteit gaat immers over meer dan louter de regel volgen: de organisatie dient medewerkers adequaat te ondersteunen en te beschermen, om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk juiste beslissingen worden genomen, die een impact hebben op de burger.

Samen met de VVSG heeft G&I België modellen gemaakt voor de lokale deontologische codes voor mandatarissen.

Meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Het G&I-programma is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij onze opdrachtgevers. Het programma volgt drie sporen. De eerste betreft het voorkomen van schendingen, waaronder ook vergissingen en misstappen. De tweede spoor gaat met name over de zorgvuldige proportionele handhandhaving bij (vermoedens van) schendingen en de derde spoor draagt bij aan het versterken van de morele oordeelskracht van individuele ambtsdragers en bestuursorganen.

Politieke ambtsdragers staan voortdurend voor zeer complexe morele beslissingen. Dat noopt tot het maken van nauwkeurige afwegingen, waarover vervolgens verantwoording moet kunnen worden afgelegd. Daarbij begeven politieke ambtsdragers zich op terreinen waarover nog weinig morele kennis voorhanden is die aan die weging richting kan geven, zoals kennis over specifieke rechten van burgers en de handelingsverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Politieke ambtsdragers begaan relatief vaak kleine integriteitschendingen zonder het zelf te beseffen. Dit houdt verband met de extreem hoge eisen die aan hun integriteit worden gesteld. Als zij iets tegen (vermeende) schendingen willen doen, worden zij geconfronteerd met het feit dat de handhaving slecht is geregeld. Dan is zorgvuldig en proportioneel handhaven uiterst complex. De hier geschetste kwetsbaarheid wordt nog vergroot door een aantal in het oog springende fenomenen die binnen het politieke bedrijf van grote betekenis zijn: partijenconcurrentie, invloed van de media en soms ook een cynisch zelfbeeld.

Lees meer over onze dienstverlening in het Voorstel politieke integriteit.

In de afgelopen jaren heeft Governance & Integrity trainingen en adviesopdrachten uitgevoerd voor gemeenteraden en bestuurders in tientallen gemeenten. Daarnaast verzorgen wij  inhoudelijke bijeenkomsten voor burgemeester, schepenen en (gemeente)raadsleden, alsook voor het bijzonder comité sociale dienst en politieke partijen.  

Stuk voor stuk organisaties die streven naar een rechtvaardige maatschappij, waar G&I keer op keer graag mee samenwerkt.