Selecteer een pagina

Onze opleidingen

G&I België biedt vele verschillende opleidingen aan.

Opleiding tot procesbegeleider moreel beraad

Deze opleiding dient ertoe om interne medewerkers op te leiden tot het zelfstandig begeleiden van het uitwerken van morele dilemma’s met de verschillende teams binnen de organisatie, als essentiële stap om de methodiek van zorgvuldige besluitvorming te verankeren binnen de organisatie en onder de medewerkers.

 

Opleiding tot specialisten moresprudentie

Door het organiseren van dilemmatrainingen en daaropvolgende morele beraden, kan kennis worden verworven die de organisatie helpt om de organisatie zodanig in te richten dat de medewerkers beter in staat worden gesteld om hun kerntaak uit te voeren. Deze opleiding zorgt ervoor dat interne medewerkers aan de slag kunnen met de uitkomst van dilemmatrainingen, waardoor inzicht wordt verkregen in de kerndilemma’s, morele gevaren en moeilijkheden ten aanzien van interne regelgeving. Bovendien zorgt het ervoor dat regels dienen te worden genuanceerd indien zij leiden tot moreel verkeerde beslissingen, waardoor de deontologische code een levendig document wordt en de organisatie zichzelf kan versterken op het gebied van integriteit.

 

Opleiding tot integriteitscoördinator

Deze opleiding stelt medewerkers in staat om als projectleider te fungeren bij het implementeren van het integriteitsbeleid binnen de organisatie, en delen van deze implementatie zelfstandig uit te voeren en op te volgen. Van het organiseren en begeleiden van dilemmatrainingen en morele beraden, het ondersteunen van leidinggevenden voor wat betreft hun integriteitstaken op het vlak van preventieve en repressieve handhaving, tot het fungeren als meldpunt en voorloper van een bureau voor integriteit binnen de organisatie. Deze opleiding wordt gegeven in samenwerking met de VVSG.

Opleiding tot vertrouwenspersonen integriteit

Vertrouwenspersonen hebben een belangrijke functie binnen de preventieve en repressieve handhaving. In deze opleiding worden de vertrouwenspersonen niet enkel opgeleid in de omgang met vermoedens van schendingen binnen het psychosociale welzijn (ongewenste omgangsvormen), maar ook binnen de bredere waaier van vermoedelijke integriteitsschendingen.

Coaching (adjunct) algemeen directeur managen van integriteit

Een (adjunct) algemeen directeur heeft een belangrijke rol te spelen als scharnierpunt tussen personeel van de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur. In deze opleiding van 9 coachingsmomenten wordt ingegaan op:
(i) de integriteitstaken van een algemeen directeur binnen de ambtelijke organisatie ten aanzien van de medewerkers,
(ii) de verhouding tot het politieke bestuur, en
(iii) de zorgvuldigheid van besluitvorming in termen van ondersteuning en bescherming van medewerkers, waaronder zorgvuldige omgang met (vermoedens van) schendingen onder het personeel.

Programma politieke integriteit

Tot vrij recentelijk was er weinig expliciete aandacht voor de integriteit van lokale besturen in Vlaanderen. Hier begint de afgelopen jaren langzaam maar zeker verandering in te komen, mede door een grotere media-aandacht en een mondigere burger. In deze context is het steeds van belang te onthouden dat ondanks de beperkte, de Vlaamse lokale besturen in algemene zin gekenmerkt worden door een relatief hoog niveau van integriteit .Er is zeker werk aan de winkel maar dit betrekt zich eerst en vooral tot het verstevigen van de fundamenten van het lokaal bestuur en waar nodig nieuwe uitdagingen op te vangen.

In de context van de ambtelijke organisatie weten we ondertussen vrij goed hoe op systematische wijze de integriteit te sterken. Binnen de politiek is de uitdaging groter. Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Ze is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politici zijn sterk moreel gemotiveerde personen. Vaak is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

In dit licht is er voor bestuursorganen alle reden om op een praktische, weloverwogen wijze te werken aan het borgen en bevorderen van integer handelen – niet alleen om individuele mandataris te behoeden voor fouten en hen te beschermen tegen onrecht, maar ook om de kwaliteit en geloofwaardigheid van de (lokale) democratie op peil te houden.